Regulamin świadczenia usług i zapisów na spotkania w Co dobrego? Centrum terapii i rozwoju

§ 1 Postanowienia wstępne

Organem prowadzącym Co dobrego? Centrum terapii i rozwoju jest Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 641-21-85-130, KRS: 0000013532, REGON: 276699842, zwany w dalszej części Usługodawcą.

§ 2 Ogólne zasady świadczenia usług

 1. W Co dobrego? Centrum terapii i rozwoju świadczone są usługi terapeutyczne, psychoterapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne, w formie spotkań indywidualnych i grupowych.
 2. Informacje dotyczące przygotowania do wizyt dostępne są na stronie www.co-dobrego.pl
 3. Jeżeli po konsultacjach wstępnych zawarty został z terapeutą kontrakt terapeutyczny regulujący kwestie dotyczące spotkań, staje się on nadrzędny wobec ustaleń niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zapisy na wizyty stacjonarne i online

 1. Zapisy na spotkania (stacjonarne i online) prowadzone są przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej: https://co-dobrego.reservio.com/. System zapisów dostępny jest stale, 24h na dobę. Obsługiwany jest przez aplikację Reservio.
 2. System rezerwacji umożliwia Klientowi/-tce:
 • rezerwację wizyt w jednej z placówek i online,
 • zmianę terminów wizyt do 24 godzin przed planowaną wizytą,
 • odwoływanie wizyt.
 1. Aby umówić pierwszą wizytę stacjonarną lub wizytę w formie online konieczne jest uiszczenie za nią płatności w ciągu 12 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji. 
 2. W celu dokonania rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacji Klient/-ka podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji Klient/-ka otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość z informacjami, dotyczącymi rezerwacji. W przypadku wizyt online Klient/-ka otrzyma dodatkową wiadomość zawierającą link do spotkania online. 
 4. W przypadku braku informacji mailowej po dokonaniu rezerwacji terminu spotkania należy skontaktować się z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Maile wysyłane są automatycznie na adres e-mail podany przez Klienta/-tkę. Odpowiedzialność za poprawne podanie danych leży po stronie Klienta/-ki.
 5. Na 24h przed terminem umówionej wizyty na podany przez Klientka/kę adres e-mail Usługodawca wysyła wiadomości z przypomnieniem o spotkaniu.

§ 4 Zasady anulowania spotkań, zmiany ich terminów i spóźnień

 1. Zasady dotyczące spóźnień:

1.1. Spóźnienie nie przedłuża czasu trwania konsultacji i nie zmienia jej kosztu. 

1.2. W przypadku spóźnienia na wizytę przy jednoczesnym braku informacji ze strony Klienta/-tki wizytę uznaje się za odwołaną po 15 minutach od jej planowanego rozpoczęcia. 

1.3. Informację o planowanym spóźnieniu można przekazać telefonicznie  w godzinach pracy sekretariatu (pn – pt, godz.  9.00-15.00), a po tym czasie mailowo na kontakt@co-dobrego.pl lub bezpośrednio osobie, z którą spotkanie ma się odbyć.

 1. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest w okresie nie krótszym niż 24 godziny przed planowaną wizytą.
 2. Jeśli Klient/-ka dokonuje zmiany terminu opłaconej rezerwacji w okresie nie krótszym niż 24 godziny przed planowaną wizytą, wniesiona opłata za wizytę zostaje automatycznie zaksięgowana na poczet nowej wizyty. 
 3. W sytuacji, gdy Usługodawca zmienia termin wizyty, Klient/-ka, który/-a opłacił/-a wizytę, może zdecydować się na zwrot płatności lub wyrazić zgodę na przekierowanie płatności na poczet kolejnej wizyty.
 4. Wizytę należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed planowanym spotkaniem – nie spowoduje to konieczności dokonania za nią opłaty. Dokonane wcześniej płatności zostaną zwrócone na numer konta, z którego zostały uiszczone. 
 5. Odwołanie spotkania w terminie późniejszym niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty za zarezerwowany termin wizyty lub zatrzymaniem przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, będące organem prowadzącym Co dobrego? Centrum Terapii i rozwoju całej wniesionej przez Klienta/kę opłaty. Dotyczy to także sytuacji nie stawienia się na wizytę bez uprzedzenia.
 6. Odwołanie wizyty powinno zostać dokonane poprzez następujące kanały komunikacyjne: telefonicznie (+48 514 281 620) lub mailowo (kontakt@co-dobrego.pl) z uwzględnieniem powyższych zasad dotyczących odwołania.
 7. W przypadku odwołania spotkania terapeutycznego, w sytuacji gdy Klient/-ka podpisał/-a już kontrakt terapeutyczny, obowiązują kanały kontaktowe ustalone w kontakcie z terapeutą.
 8. Odwołanie wizyty dokonane z inicjatywy Usługodawcy skutkuje zwrotem całej wniesionej przez Klienta/kę opłaty na numer konta, z którego została ona uiszczona.

§ 5 Płatności

 1. Aktualny cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: https://co-dobrego.pl/cennik/
 2. Dokonanie płatności za pierwszą wizytę stacjonarną i wizyty online możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu, na podany w wiadomości mailowej numer rachunku bankowego w ciągu 12 godzin od momentu zarezerwowania wizyty w systemie.
 3. Kolejne wizyty stacjonarne mogą być opłacane online na wskazany rachunek bankowy przed terminem spotkania lub na miejscu (gotówką lub kartą) po zakończeniu spotkania.